Letecký snímek Terezína (1993)
Luftaufnahme von Theresienstadt (1993)
Aerial photograph of Terezin (1993)

 

Současný Terezín od roku 1991 do roku 1994

V roce 1990 po komunálních volbách byl po více nez 40 letech svobodně zvolen starostou města nekomunista dr. Jan Horníček. Patnáctičlenné městské zastupitelstvo mělo ve svých řadách 12 nekomunistů a 3 komunisty, kteří vzešli ze svobodný voleb. Zastupitelstvo přijalo koncem roku 1990 svůj program, který byl do konce volebního období (listopad 1994) v podstatě splněn.

V roce 1991 bylo zrušeno bývalé Muzeum Sboru národní bezpečnosti, pyšná bašta komunismu. Po rekonstrukci zde bylo vybudováno Muzeum ghetta, jehoz stálá expozice byla otevřena 17.10.1991 za velké účasti vězňů z doby války. a za účasti významných osobností politického zivota z domova i ze zahraničí.

29.7.1992 bylo město, opevněná část mezi městem a Malou pevností a Malá pevnost prohlášeny za Městskou památkovou rezervaci. Od roku 1992 byly z tohoto důvodu městu poskytovány, dosud bohuzel stále ještě nízké, finanční dotace na obnovu. To umoznilo první kroky ke generálním opravám některých historických budov města.

V průběhu roku 1992 započal v rámci restrukturalizace armády odchod vojenských útvarů z města. Došlo k výraznému snízení početního stavu armády, takze koncem roku 1994 zde zůstalo z kdysi silné vojenské posádky jen několik desítek vojáků vesměs strázních sluzeb. Některé vojenské útvary zůstaly téměř bez vojáků základní sluzby, největší kasárenské budovy byly armádou zcela opuštěny. Odchod vojenských útvarů z města způsobil také odchod řady civilních zaměstnanců a došlo k silnému snízení odbytu veškerého zbozí místních obchodníků.

Civilní obyvatelstvo Terezína současné doby čítá necelých 2 000 osob, z toho je asi 40% v důchodovém věku.. Tento demografický vývoj je pro město a jeho budoucnost velice nepříznivý. V uplynulých čtyřech letech probíhala

opakovaná jednání městské správy s armádou o převedení armádou nevyuzívaných staveb do rukou města, aby se mohlo s pomocí státních dotací začít s rozsáhlou rekonstrukcí pevnostních staveb. Ty jsou jiz na mnoha místech velice ohrozeny.

Připravuje se prohlášení městské pevnosti za Národní kulturní památku. Dvě největší kasárenské budovy budou postupně přebudovány na depozitáře Národního muzea. Učiněny byly první kroky k záchraně historické městské kanalizace. U místního kostela a několika domů, které jsou v majetku města byly provedeny generální opravy. A také mnoho firem a soukromých majitelů zvelebilo zevnějšky svých domů. Připraven je také projekt plynofikace města, jehoz podstatná část by měla být provedena do roku 1995. To v blízké budoucnosti příznivě ovlivní kvalitu vzduchu ve městě během zimy.

Město Terezín má před sebou jistou budoucnost, pokud najde pochopení u státních orgánů a obdrzí státní pomoc na záchranu unikátní evropské pevnosti. Město a jeho nejblízší okolí se spolu s paměhodnostmi z druhé světové války mohou stát nejnavštěvovanějšími místy v celé České republice.

Terezín heute von 1991 bis 1994

Im Jahr 1990, nach den Kommunalwahlen, wurde nach mehr als 40 Jahren in einer freien, demokratischen Wahl ein Nichtkommunist, Dr. Jan Horníček zum Bürgermeister gewählt. Unter der aus den freien Wahlen hervorgegangenen Stadtverwaltung waren 12 Nichtkommunisten und 3 Kommunisten. Die Vertretung hat Ende 1990 ein Programm erstellt, das im wesentlichen bis zum November 1994 erfüllt wurde. Im Jahr 1991, nach der Auflösung des ehemaligen Museums der Polizei der nationalen Sicherheit, welches dem Hochmut der Kommunisten diente, wurde nach der Rekonstruktion des Gebäudes das Ghettomuseum darin eingerichtet. Dessen ständige Ausstellung wurde am 17.10.1991 in Anwesenheit vieler Überlebender des Ghettos aus der Zeit des Krieges und wichtiger Persönlichkeiten des politischen Lebens aus dem In und Ausland eröffnet.

Am 29.7.1992 wurde die Stadt, die Kleine Festung und der befestigte Teil zwischen den beiden unter Denkmalschutz gestellt. Deswegen wurde der Stadt seit dem Jahr 1992 finanzielle Unterstützung, wenn auch nur sehr geringe, gewährt. Dies ermöglichte die ersten Schritte der Generalsanierung einiger historischer Bauten der Stadt. Im Laufe des Jahres 1992 hat man im Rahmen der Strukturveränderungen in der Armee mit dem Abzug einiger Militäreinheiten aus der Stadt begonnen. Die Größe der Militäreinheiten in Terezín wurde merklich verringert. Somit ist Ende 1994 nur mehr eine kleine Anzahl von Soldaten aus der ursprünglichen Garnison geblieben, die nur mehr für Wachdienste eingesetzt werden. Einige Einheiten sind fast ohne Präsenzdiener geblieben (nur mehr Berufsoffiziere). Die größten Kasernen wurden von der Armee fast völlig aufgelassen. Der Abmarsch der Armeeeinheiten aus der Stadt hatte auch zur Folge, daß viele Zivilper sonen, die beim Militär beschäftigt waren, die Stadt verlassen haben, und es kam zu einer starken Verminderung des Warenabsatzes bei den hiesigen Kaufleuten.

Die Zivilbevölkerung zählt heute nicht ganz 2000 Leute. Von diesen sind etwa 40% Pensionisten. Diese demographische Entwicklung ist für die Stadt und für ihre Zukunft sehr ungünstig. In den vergangenen vier Jahren wurde in wiederholten Sitzungen von Stadt und Armee über die Übernahme der vom Militär nicht benützten Festungsbauten verhandelt, um mit Hilfe staatlicher Unterstützungen die umfangreichen Rekonstruktionen dieser an vielen Stellen beschädigten Anlagen beginnen kann.

Es sind Vorbereitungen im Gange, die große Festung zum nationalen KulturDenkmal zu erklären. Die zwei größten Kasernen werden allmählich zu Depots des Nationalmuseums in Prag umgebaut. Es wurden erste Studien über die historische Stadtkanalisation, deren Rettung ebenfalls ansteht, erarbeitet. Auch Generalsanierungen der Fassaden der in Stadtbesitz befindlichen Häuser inklusive der Kirche wurden durchgeführt, viele Firmen und Privatunternehmer haben das Äußere ihrer Häuser verschönert. Weiters ist schon ein Projekt für die Gasversorgung der Stadt vorbereitet. So soll der wesentliche Teil des Gasnetzes bis Ende 1995 fertiggestellt sein. In naher Zukunft wird sich dadurch die Luftqualität in der Stadt besonders im Winter verbessern.

Die Stadt Terezín hat eine sichere Zukunft vor sich, falls sie Verständnis bei den Staatsorganen findet, und die nötigen Unterstützungen für die Rettung dieses Unikats unter den europäischen Festungen erhält. Die Stadt und ihre Umgebung kann zusammen mit den Denkmälern aus dem 2. Weltkrieg einer der meist besuchten Orte der ganzen tschechischen Republik werden.

Terezín Today from 1991 to 1994

In 1990, after the first democratic elections in more than 40 years, Dr. Jan Horníček, not a Communist, was elected mayor. Emerging from these free elections, the city's administration comprised 12 nonCommunists and three Communists. At the end of 1990 the representatives set up a program which was essentially fulfilled by November 1994. In 1991 the Ghetto Museum was installed in a restorated building which had housed the Police Museum of National Security, an arrogant memorial to Communism. Its permanent exhibition was declared open on October 17, 1991, in the presence of many surviving inmates of the wartime Ghetto and of important political personalities from Czechoslovakia and abroad.

On July 29, 1992, the town, the Small Fortress and the fortified region between the two were classified as an historical site. Because of this, since 1992, the city has been granted moderate financial aid. This has made possible the first steps of a general restoration of some of the city's historical buildings. During 1992, due to structural changes within the army, the number of military units in Terezin was reduced considerably, some of the troops were withdrawn and the main barracks given up almost completely by the army. Thus, by the end of 1994 there remained only a small number of the original garrison, for the main part professional soldiers, now only employed as guards. The departure of the army units from the city also led to the departure of civilians previously employed by the military. This resulted in the considerable reduction of products sold by local salesmen.

The population today numbers less than 2,000, 40% of whom are pensioners. This demographic development is disadvantageous for the city and its future. During the past four years, there have been continual negotiations within the army over the city's takeover

of the fortifications. The aim of the city is to initiate extensive reconstruction work of buildings now unused by the army. The reconstruction of these buildings, damaged in many places, is supported by governmental financial aid.

Preparations are underway to declare the Great Fortress a monument of national culture. The two biggest barracks are being transformed into depots of the National Museum in Prague. The first studies regarding the city's historical sewage system, which is also to be saved, have already been carried out. There has also been a general restoration of the facades of houses owned by the city, including the church. Many firms and private concerns have made the outsides of their houses more beautiful. Furthermore, a project for the city's gas supply has already been prepared and the most essential gas supplies should be completed by the end of 1995. In the near future, the gas supply will influence the quality of air in the city in the winter.

The city of Terezin faces a secure future if it finds understanding in the government and the necessary support for saving this unique European fortress. The World War II sites, this city and its surroundings have the possibility to become one of the most visited locations in the Czech Republic.

Jan Horníček
Starosta města Terezín, 1990-1994
Bürgermeister von Terezín, 1990-1994
Mayor of Terezín, 1990-1994